Мета та напрями
Головною метою Організації є сприяння розвитку легкоатлетичного спорту в Україні та захист спільних інтересів своїх членів.
Основними завданнями Організації є сприяння:
 • формуванню здорового способу життя, розвитку фізичних і морально – вольових якостей громадян засобами легкоатлетичного спорту;
 • підвищення спортивної та професійної майстерності спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців;
 • виконання програм і планів підготовки до виступу збірних команд і окремих спортсменів у змаганнях в Україні та у міжнародних змаганнях;
 • активній участі своїх представників в міжнародних спортивних об’єднаннях і організаціях;
 • пропаганді у країні фізичної культури та спорту, втіленню в суспільстві здорового способу життя;
 • розвитку ветеранської легкої атлетики, як одного з видів спорту в Україні;
 • популяризації і пропаганді легкої атлетики, як одного із видів спорту України;
 • пропаганди легкої атлетики, як одного із видів спорту України, і її етичних цінностей;
 • заохоченню до занять легкою атлетикою на всіх рівнях в Україні шляхом проведення змагань, заходів, програм та організації спортивних та інших подій;
 • захисту цілісності ветеранської легкої атлетики, як одного із видів спорту України, шляхом розробки та впровадження стандартів поведінки і етичного поводження, реалізацію ефективного управління;
 • захисту «чистих» атлетів та ветеранської легкої атлетики, застосування та дотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу і Антидопінгових правил ІААФ, впровадження правил, програм, систем та дисциплінарних заходів;
 • заохоченню та підтримки розвитку, організації та поширенню ветеранської легкої атлетики в Україні через відокремленні підрозділи Організації;
 • підтримці та наданню допомоги іншим громадським об’єднанням, які розвивають, популяризують і пропагують ветеранську легку атлетику відповідно до цілей WMA, ІААФ, ФЛАУ та цієї Організації;
 • просуванню ветеранської легкої атлетики, як одного із видів спорту в Україні, за допомогою поточних досліджень та розробок, включаючи поширення технічної, медичної та іншої інформації про ветеранську легку атлетику;
 • збереженню права кожної людини на участь у ветеранській легкій атлетиці, без будь-якої незаконної дискримінації, в дусі дружби, солідарності та чесної гри;
 • запобіганню та протидії насильству за ознаками статі та віку у ветеранській легкій атлетиці і в спорті в цілому, в тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
 • співпраці з іншими ветеранськими спортивними організаціями та органами влади для сприяння розвитку спорту в цілому, легкої атлетики зокрема, в тому числі ветеранської легкої атлетики;
 • кооперації з партнерами (підприємствами, організаціями та установами) для захисту та удосконалення матеріальної бази Організації.
Для виконання завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в рамках дії Статуту і Положення про відокремлені підрозділи
розробляє проект календаря спортивних заходів і положень про змагання, подає їх на погодження ФЛАУ (за згодою) та центральному органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту України (за згодою);
 • сприяє в організації і проведенні спортивних змагань, навчально – тренувальних зборів, спортивних та культурно – спортивних заходів для членів Організації та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, бере участь у матеріально – технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів;
 • взаємодіє з представниками атлетів у відповідності до Правил та регламентів WADA;
 • сприяє в розробці і вдосконаленні принципів і основних критеріїв формування збірних команд України з легкої атлетики;
 • сприяє в здійсненні заходів щодо профілактики попередження застосування і розповсюдження допінгу;
 • готує та подає відповідні документи на реєстрацію рекордів і вищих досягнень серед ветеранів;
 • видає методичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з питань розвитку легкої ветеранської атлетики;
 • разом із центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту (за згодою) аналізує і підводить підсумки розвитку ветеранського легкоатлетичного спорту;
 • організує виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики Організації;
 • для виконання своїх статутних завдань може створювати тимчасові чи постійні робочі органи – комітети, комісії, тощо;
 • може здійснювати господарську та комерційну діяльність у відповідності до законодавства України;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • вносити пропозиції до органів виконавчої влади з питань розвитку легкої атлетики в Україні;
 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
 • розробляє разом з ФЛАУ (за згодою) та реалізує комплексні, цільові та навчальні програми розвитку легкої атлетики;
 • розробляє разом з ФЛАУ (за згодою) та представляє органам виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту програми розвитку ветеранської легкої атлетики в Україні у порядку встановленому законодавством;
 • бере участь у розробці проектів рішень органів виконавчої влади України у сфері фізичної культури та спорту;
 • розробляє та затверджує правила і регламенти Організації;
 • встановлює права та обов’язки учасників членів Організації, в тому числі санкції у разі їх порушення;
 • застосовує правила та регламенти, які передбачають відповідальність членів Організації за порушення чи невиконання положень цього Статуту та Положення про відокремлені підрозділи;
 • протидіє використанню допінгових засобів і методів їх використання у легкій атлетиці відповідно до законодавства України, правил та регламентів ІААФ, ЄА;
 • протидіє порушенню прав кожної людини на участь у легкій атлетиці, в тому числі проявам незаконної дискримінації, та сприяє проявам духу дружби, солідарності та чесної гри у легкій атлетиці;
 • скликає та проводить конференції, зібрання, семінари, наради та інші заходи з питань, що відносяться до компетенції Організації;
 • приймає іноземних спеціалістів та відправляє у відрядження за кордон представників Організації, спортсменів, тренерів, ветеранів легкої атлетики та інших спеціалістів легкої атлетики для роботи, навчання та вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Організації, та забезпечення представництва у спортивних заходах;
 • визначає свою внутрішню структуру, порядок, форми організації та оплати праці штатних працівників, залучених спеціалістів в установленому порядку, формує виконавчий апарат для забезпечення діяльності Організації з оплатою праці на договірній основі відповідно до засад трудового законодавства;
 • створює робочі органи за основними напрямками діяльності Організації та відокремлених структурних підрозділів;
 • встановлює розмір вступних і щорічних членських внесків та внесків учасників змагань за окремим Положенням про внески та організовує процес отримання внесків;
 • надає організаційну, консультативну та іншу допомогу учасникам і членам Організації за їхніми зверненнями;
 • створює матеріальні, подарункові і призові фонди для заохочення ветеранів легкої атлетики зокрема та популяризації легкої атлетики загалом;
 • здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо та/або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи, яка відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;
 • виконує державне замовлення відповідно до закону безпосередньо та/або через створені Організацією юридичні особи;
 • бере участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до закону;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, проводить консультації з громадськими об'єднаннями у сфері, що стосується діяльності Організації;
 • володіє, користується та розпоряджається правами на свою символіку (емблеми та прапори), на власну фірмову назву, організовує виготовлення та реалізацію сувенірної, офіційної, пам'ятної і нагороджувальної атрибутики Організації;
 • здійснює дозволену видавничу, рекламну з метою просування своєї мети і результатів діяльності, інформаційну діяльність, бере участь у теле- і радіопередачах;
 • вільно поширює інформацію про діяльність Організації, пропагує свою мету (цілі);
 • звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами тощо;
 • одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації;
 • проводить мирні зібрання у відповідності та на підставах передбачених законом;
 • представляє та захищає свої права та законні інтереси своїх учасників в органах державної влади України в порядку, передбаченому законом;
 • разом з ФЛАУ (за згодою) організовує та проводить чемпіонати, кубки і першості, всеукраїнські і міжнародні змагання, інші змагання під егідою Організації, розробляє та затверджує положення, регламенти та інші нормативні акти про такі змагання, наділяє статусом чемпіонів, переможців першості, володарів кубків таких змагань;
 • вступає до міжнародних спортивних організацій, набуває права та виконує обов'язки, які відповідають статусу членів міжнародних спортивних організацій, якщо такі права та обов'язки не суперечать законодавству України;
 • підтримує прямі міжнародні контакти та зв'язки з благодійними, культурними, спортивними організаціями та заключає відповідні угоди на реалізацію;
 • бере участі в діяльності міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок тощо;
 • представляє та захищає інтереси Організації, її членів в міжнародних спортивних організаціях та судах;
 • здійснює іншу діяльність, не заборонену законом.

НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.