Структура та керівництво
Засідання керівних органів організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм, он-лайн конференцій.
Всеукраїнська Конференція
Вищим керівним органом Організації є Всеукраїнська Конференція, а у період між конференціями – Координаційна Рада та Ревізійна комісія, що діють відповідно до статутних повноважень.

Конференція скликається за рішенням Координаційної Ради Організації за потребою, але не рідше один раз на рік. Повідомлення про скликання Конференції публікується на веб-сайті чи офіційній сторінці в соціальній мережі Організації не пізніше як за 15 днів до дати її проведення.

Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Координаційної Ради за рішенням Координаційної Ради Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Координаційна Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Координаційна Рада Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

Всеукраїнська звітно-виборна Конференція:
 • Обирає на чотири роки Координаційну Раду Організації (вперше обирається Установчими зборами засновників);
 • Обирає на чотири роки Ревізійну комісію Організації;
 • Обирає на чотири роки Наглядову раду Організації;
 • Заслуховує чотирирічні звіти Координаційної Ради та Ревізійної Комісії;
 • Заслуховує звіти виконавчих органів Організації;
 • Заслуховує поради і зауваження Наглядової Ради.
Координаційна Рада Організації
Для керування Організацією у період між Конференціями та забезпечення поточної діяльності Організації зі складу членів Організації обирається Координаційна Рада Організації (далі - Координаційна Рада) (вперше обирається Установчими зборами засновників).Очолює Координаційну Раду Голова Координаційної Ради, який обирається на виборчому засіданні Координаційної Ради із складу її членів. Кожен член Координаційної Ради може побути Головою Координаційної Ради Організації визначений Координаційною Радою термін впродовж чотирирічного терміну функціонування Координаційної ради.Голова Координаційної Ради визначається простою більшістю голосів на виборчому засіданні Координаційної Ради, на якому присутні 3/4 від кількісного складу Координаційної Ради.Виборче засідання Координаційної Ради ініціюється і організаційно проводиться діючим Головою Координаційної Ради відповідно до вимог цього Статуту. У разі якщо діючий Голова Координаційної Ради не скликає виборче засідання Координаційної Ради, то ініціативна група у кількості три особи вправі ініціювати і організаційно провести обрання голови Координаційної ради.

До компетенції Координаційної Ради належить:
 • забезпечення виконання рішень Конференції;
 • опрацювання порядку денного чергової Конференції;
 • обрання Голови Координаційної Ради з членів Координаційної Ради;
 • винесення на розгляд Конференції змін та доповнень до Статуту;
 • вирішення питань поточної діяльності Організації;
 • призначення та звільнення за пропозицією Голови Координаційної Ради керівника Виконавчої дирекції Організації;
 • координація діяльності відокремлених підрозділів Організації;
 • затвердження положення та опису символіки, зразків печатки та штампів Організації;
 • створення постійних, тимчасових комісій, необхідних для забезпечення виконання статутних завдань;
 • спрямування діяльності робочих та громадських органів Організації;
 • встановлення розмірів, форм та порядку внесення членами Організації вступних та членських внесків;
 • ознайомлення з інформацією від Ревізійної комісії;
 • створення та припинення відокремлених підрозділів Організації.
Голова Координаційної Ради
Вищою посадовою особою Організації є Голова Координаційної Ради. Голова Координаційної Ради обирається Координаційною Радою (вперше обирається Установчими зборами засновників). Голова Координаційної Ради підзвітний Всеукраїнській Конференції та Координаційній Раді та несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Голова Координаційної Ради:

 • представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Організації;
 • організує роботу Організації та Координаційної Ради;
 • вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 • скликає Координаційну Раду, організує підготовку матеріалів та пропозицій на розгляд Конференції та Координаційної Ради;
 • здійснює оперативне керівництво роботою Організації, забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Конференцій та Координаційної Ради;
 • пропонує Координаційній Раді кандидатуру керівника Виконавчої дирекції Організації;
 • розглядає і затверджує бюджет та кошторис витрат Організації;
 • затверджує зразки печатки та штампів Організації;
 • приймає рішення з інших питань діяльності Організації, які не є компетенцією Всеукраїнської Конференції або Координаційної Ради;
 • з метою виконання своїх повноважень видає накази і розпорядження;
 • затверджує плани та звіти Виконавчої дирекції.
 • виносить пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації
 • один раз на рік звітує на Всеукраїнській Конференції про результати своєї діяльності та діяльності Координаційної Ради.
Ревізійна Комісія
Організації здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації.
Чисельний та персональний склад ревізійної комісії визначаються Конференцією Організації.

Ревізійна комісія звітує про свою роботу на Конференції, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по звітах та балансах. Ревізійна комісія обирається на чотири роки.

Одна й та ж особа може обиратись до складу Ревізійної комісії Організації необмежену кількість разів.
Виконавча дирекція Організації
Виконавчий орган Організації:
 • організовує та забезпечує виконання рішень Координаційної Ради;
 • складається з осіб, які перебувають з Організацією в трудових відносинах або працюють на громадських засадах;
 • обирається безстроково.
Виконавчий директор Організації
 • здійснює керівництво Виконавчою дирекцією;
 • забезпечує проведення заходів Організації;
 • організовує і сприяє спортивним змаганням, в яких беруть участь члени Організації;
 • готує проект бюджету і кошторис витрат Організації;
 • здійснює управління майном Організації, включаючи грошові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
 • відкриває, закриває будь-які рахунки в банківських установах, є розпорядником грошових коштів та майна Організації;
 • укладає трудові контракти з найманими працівниками Організації;
 • має право першого підпису на всіх фінансових документах, у тому числі підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні;
 • має право засвідчення вірності копій будь-яких документів Організації;
 • має право видавати довіреності від імені Організації;
 • засвідчувати справжність підписів членів Організації як довірителів на дорученнях;
 • визначає умови праці та функціональні обов’язки посадових осіб Організації та штатного апарату;
 • в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження;
 • затвердження структури та штатного розпису Виконавчої дирекції;
 • виносить пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
 • визначає напрямки використання грошових коштів Організації;
 • приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій, господарських товариств або входження до складу діючих підприємств, установ, організацій, господарських товариств, затвердження Статутів та Положень про них;
 • приймає участь у загальних зборах учасників, засновників (установчих зборах) підприємств, установ, організацій, господарських товариств учасником або засновником яких є Організація, з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного без обмежень з правом підписання протоколів таких зборів, статутів та всіх інших необхідних документів від імені Організації;
 • звітує на Конференції про результати своєї діяльності;
 • обирається безстроково.
Наглядова Рада
Наглядова рада є зовнішнім консультаційним органом Організації. До нього входять експерти із різних сфер громадської діяльності. Їхня кількість визначається Координаційною радою за потребою Організації.

Члени Наглядової Ради консультують Організацію щодо стратегічних планів/рішень, а також забезпечують сторонній нагляд, оцінку розвитку та діяльності Організації.

Наглядова рада є підзвітною лише Всеукраїнській Конференції Організації.

Персональний склад Наглядової ради затверджується Всеукраїнською Конференцією. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Координаційної Ради чи Головою Координаційної Ради.

Наглядова рада в своїй діяльності керуються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, який затверджується Всеукраїнською Конференцією Організації та не повинно суперечити цьому Статуту.